นโยบายสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัทได้จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีการกำหนดนโยบาย วางแผนงานและแนวทางปฎิบัติ รวมถึงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนด ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
 • มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดี ให้กับพนักงาน 
 • มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งมั่นที่จะป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์
 • มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นป้องกัน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
 • ควบคุมมลพิษทางอากาศ จากการระบายออกจากอาคาร 
 • ควบคุมลพิษทางน้ำ ที่ระบายออกจากอาคาร 
 • ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
 • ส่งเสริมให้มีการนําวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
 • มุ่งมั่นที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเชิงอนุรักษ์ และใช้พลังงานทดแทน 
 • ส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการลดการใช้พลังงาน

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี  สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล

Scroll to Top