Quality Policy

We are committed and aware of the importance of the ISO 9001:2015 Quality Management System by striving for continuous improvement. To deliver services to satisfy customers and to meet international standards.

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล โดยแนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  

ThaiPlastic Recycle Group won THAILAND TOP SME AWARDS 2022 for Supporting the Circular Economy of the Year align with government's BCG Model policy.

Scroll to Top