About ThaiPlastic Recycle Group

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัด ปี 2558 จากจุดเริ่มต้นธุรกิจการแปรรูปพลาสติกใช้แล้ว ด้วยการรับซื้อขวดพลาสติก PET จากร้านค้าของเก่าทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ได้ผลิตภัณฑ์เกล็ดพลาสติก (PET FLAKE) ซึ่งเป็นวัตถุดิบ (Raw Material )ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆทั้งอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ฟิล์มพลาสติก PET และกล่องอาหารพลาสติก PET โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้ารีไซเคิลเทียบเท่ากับเม็ดพลาสติกใหม่ และเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ BCG Model ตามนโยบายภาครัฐ สร้างคุณค่าโดยการนำขยะพลาสติกกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ตามแนวคิด Circular Economy ชุบชีวิตขวด PET ให้กลับไปเป็นของที่มีคุณค่าในสังคมอีกครั้ง 

บริษัทมีเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า  ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากคู่ค้าในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยจำหน่ายเกล็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ดูไบ  โปแลนด์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  ปากีสถาน จีน มาเลเซีย และพม่า เป็นต้น  

มาตรฐานการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับมาตรฐานด้านต่างๆ สร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

2565

รางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี


ในปี 2565 บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบการ SME ที่มีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลตามกรอบ BCG Model โดยเชื่อมโยงในมิติ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าใหม่ต่อระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

2565
2565

Circular Mark ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่ผ่านการรับรอง ตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นการรับประกันว่า มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องกลุ่มแรกของไทยที่ได้รับใบรับรองนี้ในปี 2565

2565
2565

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

บริษัทยึดมั่นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในปี 2565

2565
2564

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัทได้จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีการกำหนดนโยบาย วางแผนงานและแนวทางปฎิบัติ รวมถึงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

2564
2564

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัทมีการจัดวางระบบบริหารงานและฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมเสริมทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรตามมาตรฐานสากล

2564

ThaiPlastic Recycle Group won THAILAND TOP SME AWARDS 2022 for Supporting the Circular Economy of the Year align with government's BCG Model policy.

Scroll to Top