ABOUT
THAIPLASTIC RECYCLE GROUP

เกี่ยวกับ ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ระยะแรกดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเมื่อกิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้น จึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในปี พ.ศ. 2558 ในนามบริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจแปรรูปขวดน้ำพลาสติก PET ใช้แล้ว โดยการรับซื้อขวดน้ำใช้แล้วทั่วทั้งประเทศไทย และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง ทันสมัย สะอาด ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน รวมถึงระบบความปลอดภัยในการผลิต โดยโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสามารถรับซื้อขวดพลาสติก PETสูงสุด 30,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็นจำนวน 1,500 ล้านขวดต่อปี เพื่อนำมาผลิตเป็น “เกล็ดพลาสติก” (rPET FLAKES) ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน สามารถรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้บริหารใส่ใจในความสำคัญของข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ออกมาตามความพึงพอใจ โดยกลุ่มลูกค้าของเรา คือ ผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (เส้นใย เส้นด้าย ฉนวนกันความร้อน ใยกรองน้ำตู้ปลา) ผู้ผลิตสายรัดพลาสติกPET ผู้ผลิตแผ่นฟิลม์พลาสติกPET ผู้ผลิตกล่องพลาสติก PET ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและเปิดตลาดใหม่ร่วมไปกับลูกค้าเพื่อเข้าสู่เป้าหมายของทางบริษัทคือ “เพิ่มมูลค่าสินค้าของรีไซเคิล ให้ทัดเทียมกับเม็ดพลาสติกใหม่”

ด้วยแนวคิดและความมุ่งมั่นของบริษัท ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเกล็ดพลาสติกให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า บริษัทจึงเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การคัดแยกสิ่งเจือปน การชำระล้างทำความสะอาด จนถึงขั้นตอนการบรรจุสินค้าเพื่อจำหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า เกล็ดพลาสติกที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท จะต้องเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพ ได้รับมาตรฐานและสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

ตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งปรับเปลี่ยนทั้งเครื่องจักร และกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทจำหน่ายเกล็ดพลาสติกไปยังประเทศออสเตรเลีย เยอรมัน ดูไบ โปแลนด์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน จีน มาเลเซีย และพม่า เป็นต้น

บริษัทมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model ของภาครัฐ ในมิติ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว นำกลับมาหมุนเวียนสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้งยึดมั่นแนวทางการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม ( Social) และกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governanace) เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป

มาตรฐานการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับมาตรฐานด้านต่างๆ สร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

2565

รางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี

ในปี 2565 บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบการ SME ที่มีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลตามกรอบ BCG Model โดยเชื่อมโยงในมิติ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าใหม่ต่อระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

2565
2565

Circular Mark ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่ผ่านการรับรอง ตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นการรับประกันว่า มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องกลุ่มแรกของไทยที่ได้รับใบรับรองนี้ในปี 2565

2565
2565

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

บริษัทยึดมั่นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในปี 2565

2565
2564

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัทได้จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีการกำหนดนโยบาย วางแผนงานและแนวทางปฎิบัติ รวมถึงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

2564
2564

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัทมีการจัดวางระบบบริหารงานและฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมเสริมทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรตามมาตรฐานสากล

2564
Scroll to Top