Activities

Engaging in Community Dialogue for CSR-DIW Project, take responsibility for society and environment

บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR-DIW) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านดอนไก่ดี รวมทั้งผู้แทนจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอกระทุ่มแบน ชาวบ้านในชุมชน คณะครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเพื่อประโยชน์ด้านการดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกันต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชนในการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม และการพึ่งพาเกื้อกูลกันในสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

Thaiplastic Recycle Group participated in greenhouse gas reduction training to help takes responsibility for society.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐาน Carbon Footprint For Organization (กลุ่มที่1) โดยมีคณะทำงานจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้จัดการโครงการ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท และนายณรงค์เดช จึงรุ่งเรืองวัฒนา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานโรงงานและการผลิต บรรยายภาพรวมองค์กร พร้อมนำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตโดยภาพรวม เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2566

MOU between 3 community organizations for the project of waste-free school to create a model for a learning center for waste management

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สำนักงานเทศบาลตำบลดอนไก่ดี และสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deliver happiness to the students of Ban Don Kai Dee School on National Children's Day 2023

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยตัวแทนพนักงานของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โดยส่งมอบไอศกรีมแสนอร่อย  สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุขให้กับน้องๆนักเรียน  ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนฯ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 

Thaiplastic Recycle welcomed teachers and students from Ban Don Kai Dee School for site visit

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี นำโดยนายเกษม เสือสีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางโครงการโรงเรียนปลอดขยะ “Zero Waste School“ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ

Scroll to Top