News

ThaiPlastic Recycle Group has been selected to participate in the CBCE Next Program 2, preparing for entry into the stock market

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next 2023 (รุ่นที่ 2) เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน โดยจะได้รับการอบรมการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมมีที่ปรึกษา(Mentor)ด้านตลาดทุนและด้านธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแบบ one-on-one ระยะเวลาโครงการ 1.5 ปี (เมย.2023- ตค.2024) ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป พร้อมผู้บริหารบริษัท เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ให้กับผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok โครงการ CBCE Next Acceleration Program 2023 เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitive Enterprises) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ตลาดทุน ผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange, SET, mai และรูปแบบการระดมทุนอื่นๆ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจถึงเส้นทางการเติบโตในตลาดทุน การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนต่อไป

Signed an MOU with Kasetsart University and partners to develop pivot standards for circular economy management systems.

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS) สำหรับองค์กร” เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท

Thaiplastic Recycle Group won THAILAND TOP SME AWARDS 2022 in Circular Economy Business Models category

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ให้แก่ บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด

Scroll to Top