กิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลักจริยธรรมควบควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญกับกระบวนการการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เกิดการต่อยอดในทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยการประกอบกิจการของเราเราให้ความสำคัญกับการ:

  1. เป็นศูนย์การการเรียนรู้ชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน
  2. มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในพื้นที่ชุมชน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก
  3. ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดกว้างในบุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิชาการ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

และนี่คือภารกิจสำคัญที่เราตั้งใจจะรักษาและปฎิบัติตาม เพื่อให้การประกอบธุรกิจสามารถอยู่คู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของบุคลากรของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

เป็นศูนย์การการเรียนรู้ชุมชน

เราสนับสนุนและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนให้เข้าใจกระบวนการและประโยชน์ของการรีไซเคิล

มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการรีไซเคิลพลาสติกให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ทั้งในพื้นที่รอบชุมชน
และยังมีส่วนร่วมในการรีไซเคิลพลาสติกจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรายินดีเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจในกระบวนการรีไซเคิลสามารถเข้ามาศึกษาจากการทำงานจริงภายในโรงงาน
เพื่อนำประสบการณ์ และความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างกระบวนการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี  สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล

Scroll to Top