SOCIAL
RESPONSIBILITY

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม ควบคู่กับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยภารกิจหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เปิดกว้างศูนย์การเรียนรู้ด้าน
Circular Economy ให้แก่ชุมชน

นักเรียน เยาวชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานในโรงงานเพื่อเรียนรู้กระบวนการรีไซเคิล และปลูกฝังแนวคิดการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

Scroll to Top