NEWS &
EVENTS

27 เม.ย.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 เตรียมความพร้อมบริษัทเข้าสู่ตลาดทุน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next 2023 (รุ่นที่ 2) เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน โดยจะได้รับการอบรมการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมมีที่ปรึกษา(Mentor)ด้านตลาดทุนและด้านธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแบบ one-on-one ระยะเวลาโครงการ 1.5 ปี (เมย.2023- ตค.2024) ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป พร้อมผู้บริหารบริษัท เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ให้กับผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok โครงการ CBCE Next Acceleration Program 2023 เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitive Enterprises) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ตลาดทุน ผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange, SET, mai และรูปแบบการระดมทุนอื่นๆ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจถึงเส้นทางการเติบโตในตลาดทุน การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนต่อไป
1 เม.ย.

สานเสวนาชุมชนโครงการ CSR-DIW ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR-DIW) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านดอนไก่ดี รวมทั้งผู้แทนจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอกระทุ่มแบน ชาวบ้านในชุมชน คณะครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเพื่อประโยชน์ด้านการดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกันต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชนในการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม และการพึ่งพาเกื้อกูลกันในสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
20 มี.ค.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป อบรมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐาน Carbon Footprint For Organization (กลุ่มที่1) โดยมีคณะทำงานจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้จัดการโครงการ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท และนายณรงค์เดช จึงรุ่งเรืองวัฒนา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานโรงงานและการผลิต บรรยายภาพรวมองค์กร พร้อมนำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตโดยภาพรวม เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2566
7 ธ.ค.

ร่วมลงนาม MOU กับ ม.เกษตรฯ และพันธมิตร นำร่องพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS) สำหรับองค์กร" เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท
2 ธ.ค.

บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ปคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ให้แก่ บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
6 ก.พ.

MOU รวมพลัง 3 หน่วยงานชุมชนโครงการโรงเรียนปลอดขยะสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สำนักงานเทศบาลตำบลดอนไก่ดี และสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 ม.ค.

ร่วมส่งมอบความสุขน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยตัวแทนพนักงานของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โดยส่งมอบไอศกรีมแสนอร่อย  สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุขให้กับน้องๆนักเรียน  ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนฯ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
4 ม.ค.

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี เข้าศึกษาดูงาน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี นำโดยนายเกษม เสือสีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางโครงการโรงเรียนปลอดขยะ “Zero Waste School“ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ
14 ธ.ค.

SME Thailand: คุยกับ พงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา แนวคิด circular economy นวัตกรรมเปลี่ยนขวด PET ให้เป็นธุรกิจเงินล้าน

SME Thailand Online ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ถึงแนวคิดวิธีการทำธุรกิจรีไซเคิลให้เติบโตอย่างยั่งยืน และวิธีบริหารองค์กรทั้งภายในภายนอก ซึ่งมีข้อมูลหลายอย่างน่าสนใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการเงิน และได้รับรางวัล
21 ก.ย.

โครงการแยกขวดช่วยหมอ/ PET to PPE

LessPlasticThailand จับมือ พันธมิตรเครือข่าย เดินหน้าโครงการ แยกขวดช่วยหมอ ขึ้นอีกครั้ง นับเป็นโครงการที่ 4 ที่ ระดมทีม ระดมทุน และระดมขวด เพ็ทใส อัพไซเคิลเป็นชุด PPE ให้บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด 19 ในครั้งนี้
Scroll to Top