AWARDS &
CERTIFICATIONS

มาตรฐานการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับรางวัลและมาตรฐานด้านต่างๆ สร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

2024
Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024: ESG CHAMPIONS OF ASIA 2024 สาขา “Circular Economy Leadership”

โครงการดินไส้เดือนจากตะกอนอุตสาหกรรมสู่ชุมชนยั่งยืน โดยการเปลี่ยนของเสียจากตะกอนให้เป็นสารประกอบดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผลภาคการเกษตร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

2024
Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 : ESG CHAMPIONS OF ASIA 2024 สาขา “ Corporate Governance ”

รางวัลการกำกับดูแลกิจการจากโครงการการให้ความรู้การคัดแยกขยะขวดพลาสติก PET ภายใต้โครงการ “แยกที่คุณ จบที่เรา ” แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนบทบาทการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

2023
ISCC PLUS : ใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

บริษัทได้รับ “ใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ” เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมั่นใจถึงห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

2023
Standard : TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization

เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 21 มิถุนายน 2567

2023
รางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืน

ปี 2566 บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืนจากธนาคารกรุงเทพ ในฐานะธุรกิจเอสเอ็มอีต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม Zero Waste การลดมลพิษ และการให้ความสำคัญกับชุมชน

2023
มตช.2 เล่ม 2-2564 : ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร

บริษัทได้รับ “ใบรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช.2 เล่ม 2-2564)” ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

2022
รางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี

ในปี 2565 บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบการ SME ที่มีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลตามกรอบ BCG Model โดยเชื่อมโยงในมิติ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าใหม่ต่อระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

2022
Circular Mark ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่ผ่านการรับรอง ตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นการรับประกันว่า มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องกลุ่มแรกของไทยที่ได้รับใบรับรองนี้ในปี 2565

2022
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System)

บริษัทยึดมั่นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในปี 2565

2021
ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัทได้จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีการกำหนดนโยบาย วางแผนงานและแนวทางปฎิบัติ รวมถึงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

2021
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัทมีการจัดวางระบบบริหารงานและฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมเสริมทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรตามมาตรฐานสากล

Scroll to Top