Vision & Mission

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา และค่านิยม ของบริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

วิสัยทัศน์ และภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นที่หนึ่งด้านการรีไซเคิลขวด PET แบบครบวงจร ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในอาเซี่ยน

ภารกิจ

ตอบสนองลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

พันธสัญญา

ร่วมสร้างเสริมความพึงพอใจของลูกค้า

มอบความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่พนักงาน

สานความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า

เพิ่มมูลค่าของรีไซเคิล

ค่านิยมบริษัท

ให้เกียรติต่อกัน

เคารพและสุภาพต่อลูกค้า ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ทั้งในและนอกบริษัท

ผสานเป็นหนึ่ง

ร่วมมือทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างความสุขในการทำงาน

คำนึงถึงลูกค้า

เข้าใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน พร้อมให้บริการอย่างจริงใจ

แสวงหาความเป็นเลิศ

ทำงานให้สำเร็จอย่างดีเยี่ยม หมั่นเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีและนำมาปรับใช้กับองค์กร

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี  สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล

Scroll to Top