นโยบายคุณภาพ

ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด มีความมุ่งมั่นเเละตระหนักการให้ความสำคัญต่อระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการที่สร้างความพึงพอใจ และความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพให้แก่ลูกค้า โดยเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล

แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 บริษัทมีการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถทวนสอบย้อนหลังการปฎิบัติงานทุกขั้นตอน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการปรับปรุงระบบการจัดการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากผลการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมายข้อกำหนดในด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงอันตรายขององค์กร ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทาง

  1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
  2. มุ่งมั่นสื่อสาร เผยแพร่ และสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายในและภายนอก
  3. พัฒนากระบวนการผลิต บริการ และผลิตภัณฑ์ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์
    ที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
  4. ดำเนินการประเมิน ควบคุม ติดตาม รักษา และปรับปรุง ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
Scroll to Top