คณะกรรมการ

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด

คุณมงคล ลีลาธรรม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณอัจฉราวรรณ เจียรธนพร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณจงรักษ์ โปลิตานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวิริยะภัทร ธรรมวราภิรมย์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณชลาลัย จึงรุ่งเรืองวัฒนา

ประธานคณะกรรมการบริหาร

คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณกรกมล นันทสุคนธ์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบัญชีและการเงิน

คุณอัจฉราภรณ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการขายและการตลาด

คุณณรงค์เดช จึงรุ่งเรืองวัฒนา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานโรงงาน บุคคล และ สนับสนุน

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี  สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล

Scroll to Top