BOARD
OF DIRECTOR

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด

คุณมงคล ลีลาธรรม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณอัจฉราวรรณ เจียรธนพร

กรรมการอิสระ

คุณจงรักษ์ โปลิตานนท์

กรรมการอิสระ

คุณวิริยะภัทร ธรรมวราภิรมย์

กรรมการอิสระ

คุณชลาลัย จึงรุ่งเรืองวัฒนา

กรรมการ

คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา

กรรมการและเลขานุการ

คุณอัจฉราภรณ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา

กรรมการ

คุณณรงค์เดช จึงรุ่งเรืองวัฒนา

กรรมการ

Scroll to Top