บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและการสร้างนวัตกรรม(บพค.)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ทั้งนี้ บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป มีนายณรงค์เดช จึงรุ่งเรืองวัฒนา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานโรงงานและการผลิต เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี พร้อมพนักงานบริษัท โดยได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรในโครงการด้วย

Scroll to Top