บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์องค์กร ขับเคลื่อนขวดพลาสติก PET เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดพิธีแสดงเจตนารมณ์องค์กรขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขวดเครื่องดื่มจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (PET) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีองค์กรผู้ร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ประกอบด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดง พิธีกร นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมในมุมมองของผู้บริโภค ณ ห้อง ประชุม 200 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับข้อตกลงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Agreement) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดทำมาตรฐาน ของ ส.อ.ท. และ สมอ. โดยคณะทำงาน BCG Model จัดประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานขวด PET ประกอบด้วยผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้แปรรูป เจ้าของสินค้า (Brand Owner) กลุ่มผู้จัดเก็บขยะ ธุรกิจรีไซเคิล หน่วยงานราชการ องค์กรวิชาการ และสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิดที่สำคัญ คือ “ การคงความใสและไม่มีสีของขวดพลาสติก PET เพื่อคงมูลค่าของพลาสติก PET ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการเก็บกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ” ต่อไป

Scroll to Top