บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี เข้าศึกษาดูงาน

26 ธันวาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี นำโดยนายเกษม เสือสีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ของบริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางโครงการโรงเรียนปลอดขยะ “Zero Waste School “ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทได้แนะนำกระบวนการแยกขยะสร้างคุณค่านำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)รวมถึงโครงการการผลิตมูลไส้เดือนจากดินตะกอนของโรงงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นธาตุอาหารทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรใช้เพาะปลูกพืช ซึ่งจะเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างบริษัท โรงเรียน และชุมชนรอบข้าง เกื้อหนุนสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันในอนาคตต่อไป

Scroll to Top