ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่องค์กรอุตสาหกรรมในการประเมินและจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยกลไกการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยมี นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการ TGO เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ บริษัทนำร่อง 6 รายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ การรับรอง CE-CFP ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่

  • บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
  • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
  • บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด
  • บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด

โดยภายในงาน รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ VGREEN พร้อมด้วยนักวิชาการจาก TGO ร่วมบรรยายเกี่ยวกับข้อกำหนด และแนวทางการรับรอง CE-CFP และ Net Zero ระดับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแนะนำโครงการฯ กิจกรรม และบทบาทขององค์กรเข้าร่วมโครงการด้วย

Scroll to Top