สอนคัดแยกขวด PET ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลโคกขาม เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้บริษัทได้เสนอความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขวดพลาสติก PET เพื่อเพิ่มมูลค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังแนะนำสารประกอบมูลดินไส้เดือนเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผลด้านการเกษตร และมอบถุงผ้ารีไซเคิลให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมงานเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ วัดโสภณาราม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

งานนี้ได้รับเกียรติจากนายสำเริง เลิกบางพลัด รองนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกขาม และนายจิระชัย จิระชีวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชาวบ้านผู้สูงอายุจาก 10 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 500 คนในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนร่วมกับชุมชนต่อไป

Scroll to Top