สานเสวนาชุมชนโครงการ CSR-DIW ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR-DIW) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านดอนไก่ดี รวมทั้งผู้แทนจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอกระทุ่มแบน ชาวบ้านในชุมชน คณะครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเพื่อประโยชน์ด้านการดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกันต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี

โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชนในการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม และการพึ่งพาเกื้อกูลกันในสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

Scroll to Top