TPR สอนการคัดแยกขวดพลาสติก PET แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ( TPR ) เข้าร่วมโครงการ ”ธนาคารขยะรีไซเคิล” กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยบริษัทเข้าร่วมในกิจกรรมสอนคัดแยกขวดพลาสติก PET ที่ถูกวิธีเหมาะสมให้กับชาวบ้านในชุมชุมพื้นที่หมู่ที่ 4 เพื่อให้เห็นคุณประโยชน์ของการคัดแยกที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่างๆอีกทั้งยังช่วยรณรงค์การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานบริษัทได้มอบถุงผ้ารักษ์โลกซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำขยะขวดพลาสติกมารีไซเคิลสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ใหม่มอบให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ภายในงาน นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และนายจิระชัย จิระชีวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โคกขาม เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่

Scroll to Top