YEC สมุทรสาคร เยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลขวด PET ของบริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ให้การต้อนรับ นายธนกร สิริจุติกุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการ YEC สัญจร พร้อมด้วยนายภูมิกร มงคลมณีผล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการ YEC รวมถึงผู้เข้าอบรม YECP รุ่น 7 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ณ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

สำหรับ บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เป็นกิจการของสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกิจการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET คุณภาพสูง มีมาตราฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 3S & 2D เพื่อคืนคุณค่าสู่สังคม ผ่านกิจกรรมโครงการที่หลากหลาย อาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

รวมทั้งได้จัดทำโครงการผลิตมูลไส้เดือนจากดินตะกอนของโรงงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นธาตุอาหารทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรใช้เพาะปลูกพืช ซึ่งเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างบริษัท โรงเรียน และชุมชนรอบข้าง เพื่อเกื้อหนุนสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันในอนาคตต่อไป

Scroll to Top