มตช.2 เล่ม 2-2564 : ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร

บริษัทได้รับ “ใบรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช.2 เล่ม 2-2564)” ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

Scroll to Top