รางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี

ในปี 2565 บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบการ SME ที่มีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลตามกรอบ BCG Model โดยเชื่อมโยงในมิติ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าใหม่ต่อระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Scroll to Top