ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัทได้จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีการกำหนดนโยบาย วางแผนงานและแนวทางปฎิบัติ รวมถึงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top