Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 : ESG CHAMPIONS OF ASIA 2024 สาขา “ Corporate Governance ”

รางวัลการกำกับดูแลกิจการจากโครงการการให้ความรู้การคัดแยกขยะขวดพลาสติก PET ภายใต้โครงการ “แยกที่คุณ จบที่เรา ” แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนบทบาทการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

Scroll to Top