Circular Mark ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่ผ่านการรับรอง ตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นการรับประกันว่า มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องกลุ่มแรกของไทยที่ได้รับใบรับรองนี้ในปี 2565

Scroll to Top