อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System)

บริษัทยึดมั่นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในปี 2565

Scroll to Top