ISCC PLUS : ใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

บริษัทได้รับ “ใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ” เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมั่นใจถึงห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

Scroll to Top